Na ustanovenie do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmajster, nadporučík, kapitán, major, podplukovník a plukovník sa vyžaduje úroveň znalosti anglického jazyka. 

 

Úroveň znalosti anglického jazyka podľa štandardizačnej dohody NATO STANAG 6001 na funkciu s plánovanou vojenskou hodnosťou:

  • rotmajster, nadrotmajster a nadporučík je SLP 1111,
  • štábny nadrotmajster, kapitán, major, podplukovník a plukovník je SLP 2222.

 

Občan, ktorý nie je držiteľom osvedčenia o úrovni znalosti cudzieho jazyka podľa štandardizačnej dohody NATO STANAG 6001, bude v rámci prijímacieho konania preskúšaný zo znalosti anglického jazyka výsledkami preskúšania testom The American Language Course Placement Test (ďalej len „test ALCPT“).

Výsledky preskúšania znalosti anglického jazyka testom ALCPT počas prijímacieho konania zodpovedajú hodnoteniu najmenej

- 50 bodov pre úroveň SLP 1111 (rotmajster, nadrotmajster a nadporučík),

- 60 bodov pre úroveň SLP 2222,(štábny nadrotmajster, kapitán, major, podplukovník a plukovník).

Si rozhodnutý?