• Začiatok konania: 15.02.2024
  • Koniec konania: 15.09.2024

Názov prijímacieho konania:  Prijímacie konanie do prípravnej štátnej služby pre absolventov civilných vysokých škôl na                                                         funkciu kadet dôstojníckeho kurzu
 
Číslo prijímacieho konania:  4K/2024

Druh štátnej služby:  prípravná štátna služba podľa § 22 zákona
 
Názov funkcie:  kadet dôstojníckeho kurzu
 
Na funkciu sa nevyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.
                          
Vojenská hodnosť:  vojak 1. stupňa 
 
Miesto výkonu štátnej služby:  Martin
 

Predpokladaný nástup:  

august 2024 – pre vybrané vojenské odbornosti

január 2025 – pre ostatné vojenské odbornosti

Termín a miesto na podanie žiadosti:

Žiadosť o prijatie do štátnej služby (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine najneskôr do 15. septembra 2024. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, je povinný doručiť služobného úradu žiadosť aj v listinnej podobe najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Žiadosť o prijatie je možné doručiť na ktorýkoľvek vojenský útvar, alebo na regrutačnú skupinu

Si rozhodnutý?