vojak
vojak
  • finančný príspevok ( tzv. motivačný príspevok) vo výške 600 EUR za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnych zálohách a splnenia podmienky absolvovania pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl, ktorý je vyplatený po uplynutí kalendárneho roka zaradenia do aktívnych záloh,
  • pomerná časť hodnostného platu za čas pravideľného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,
  • náhrada príjmov z podnikania v sume pomernej časti priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vojak v aktívnej zálohe vykonával pravidelné cvičenie alebo plnil úlohy OS.
  • výstrojné súčiastky, ubytovanie a stravu primerané potrebám pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh OS,
  • náhrada cestovného za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo do miesta nástupu na plnenie úloh OS a späť v cene cestovného lístka 2. triedy verejnej osobnej dopravy. 

Si rozhodnutý?