Pred odoslaním tvojej žiadosti si over, či spĺňaš naše podmienky.

  • ak si ročník 2005 a starší, ale nepresiahol si vek 55 rokov,
  • vzniknutá branná povinnosť / dobrovoľne prevzatá branná povinnosť,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • štátne občianstvo Slovenskej republiky (SR) / štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie (EÚ) alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu a jej členom je aj SR,
  • bezúhonnosť, spoľahlivosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • ukončené minimálne stredoškolské odborné vzdelanie,
  • zdravotná a psychická spôsobilosť,
  • nie je vedené trestné stíhanie,
  • ku dňu prijatia do DVP nie si evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu.

Si rozhodnutý?