Dobrý zdravotný stav je základnou podmienkou.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy sa vykonáva na základe predloženého výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Súčasťou posúdenia zdravotnej spôsobilosti je aj vyšetrenie prítomnosti metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme.

 

Si rozhodnutý?