Pred odoslaním tvojej žiadosti si over, či spĺňaš naše podmienky.

  • si bývalý vojak ,vojak základnej vojenskej služby alebo si slúžil v nietorom z bezpečnostných zborov ( policajný, hasičský, zbor väzenskej a justičnej stráže),
  • spĺňaš kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej máš byť zaradený,dosiahol si plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej máš byť zaradený, alebo vojenskú hodnosť v tom istom hodnostnom zbore najviac o jeden stupeň nižšiu alebo o dva stupne vyššiu, než aká je plánovaná na výkon tejto funkcie,
  • štátne občianstvo,
  • bezúhonnosť, spoľahlivosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • máš trvalý pobyt na území SR,
  • zdravotne a psychicky spôsobilý,
  • nie je vedené trestné stíhanie,
  • nie si oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa zákona 281/2015 Z.z. § 16 ods. 1 pis.j,
  • uzatvoril si dohodu o zaradení.

Si rozhodnutý?