Pozri si platové možnosti a ďalšie benefity, na ktoré budeš mať ako vojak nárok.

Plat a príplatky

 • Tvoj mesačný plat sa bude zvyšovať podľa počtu rokov, ktoré odslúžiš, ale aj podľa hodnosti, ktorú dosiahneš. Názorný príklad ponúkaných nástupných platov si pozri TU. 
 • Zvýšenie hodnostného platu za každý rok trvania štátnej služby (o 1%)
 • Príplatok za ohrozenie života alebo zdravia. Jeho výška závisí od rozsahu a úrovne plnených úloh, charakteru vykonávanej funkcie alebo od miesta výkonu štátnej služby. Priemerná výška príplatku (na začiatku výkonu štátnej služby) profesionálneho vojaka vo vojenských hodnostiach vojak 2. stupňa alebo poručík je 40 eur mesačne.
 • Príplatky - poskytujú sa po splnení zákonných podmienok: výkonným letcom, výsadkárom, príslušníkom Vojenskej polície, zdravotníckym pracovníkom, vrcholovým športovcom a pri výkone špecializovanej činnosti.
 • Plat aj v čase služobného alebo študijného voľna.
 • Zahraničný príspevok - poskytuje sa profesionálnym vojakom vyslaným na plnenie úloh mimo územia Slovenska, v závislosti od rizikovej kategórie miesta vyslania a dosiahnutej vojenskej hodnosti.
 • Aktivačný príspevok - možno poskytnúť až do výšky 10-násobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa (v roku 2023 maximálne do výšky 11 235 eur), a to konkrétne profesionálnemu vojakovi, ktorý získal požadované vzdelanie na výkon štátnej služby štúdiom na inej ako vojenskej škole (alebo na inej ako policajnej škole) pri prvom prijatí do dočasnej štátnej služby v závislosti od funkcie, do ktorej bude ustanovený.
 • Nárok na náhradu služobného platu v plnej výške v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania - profesionálny vojak má nárok počas prvých 30 dní práceneschopnosti na služobný plat a po uplynutí 30 dní má nárok na náhradu služobného platu vo výške 100% služobného platu.     

Ubytovanie a doprava

 • Možnosť ubytovania vo vojenských ubytovniach za zvýhodnené ceny. Profesionálni vojaci v dočasnej a stálej službe majú možnosť využívať vojenské ubytovne za zvýhodnené ceny od 7 do 15 eur za noc.
 • Náhrada cestovných nákladov na návštevu rodiny. Profesionálni vojaci v dočasnej, stálej alebo krátkodobej službe majú nárok na náhradu cestovných nákladov, ktorá sa poskytuje do výšky najviac 100 eur jedenkrát za týždeň na cestu k rodine a späť.
 • Stabilizačný príspevok slúži ako kompenzácia pre vojakov, ktorí vykonávajú službu podľa potrieb ozbrojených síl. Poskytuje sa mesačne vo výške 31% hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa (pre rok 2023 vo výške 348,50 eur, pre Bratislavu 418 eur).
 • Bezplatné poskytnutie prepravy - pri sťahovaní do miesta výkonu štátnej služby majú profesionálni vojaci nárok na poskytnutie bezplatnej prepravy bytového zariadenia a príslušníkov domácnosti.
 • Bezplatné ubytovanie počas prípravnej štátnej služby a vyslania mimo územia SR.

   

Zabezpečenie po skončení štátnej služby

Veľkou výhodou, v porovnaní s civilnými zamestnávateľmi, je systém výsluhového zabezpečenia, na ktorý máte nárok. Zohľadňuje špecifiká vojenského povolania a odlišuje nás od všeobecného systému platného v civilnom prostredí. Práve možnosť získania výsluhového dôchodku po 25 odslúžených rokoch je veľmi atraktívnym benefitom. Ak sa rozhodnete odísť skôr, máte po 10 odslúžených rokoch nárok na výsluhový príspevok. Na čo máš nárok ? 

Zdravie a kondícia

Práca profesionálneho vojaka je špecifická, a preto veríme, že každý vojak si zaslúži nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.

Ďalšie výhody

 • Možnosť využívať športoviská a športové zariadenia na útvaroch
 • Možnosť športovať počas pracovnej doby
 • Športové dni na útvaroch
 • Vlastná sieť posádkových ambulancií
 • Bezplatné psychologické poradenstvo
 • Pomoc pri zvládaní ťažkej životnej situácie
 • Starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
 • Sociálny fond profesionálneho vojaka

Dovolenka a služobný čas

 • Dovolenka v trvaní až 7 týždňov
 • Služobné voľno s náhradou mzdy

Rekreácia

 • Rodinná rekreácia
 • Pobyty v zahraničí
 • Organizovanie detských táborov počas prázdnin

 

Si rozhodnutý?